ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ PRO SPOTŘEBITELE

Ochranu soukromí bereme vážně. Tyto zásady ochrany soukromí Vás seznamují s tím, kdo jsme, jaké informace o Vás shromažďujeme a jak je zpracováváme.

 

Kdo jsme?

Společnost WoBC, Identifikační číslo: 26469669. Kontaktovat nás můžete na: hello@ccom.cz

 

Jak o Vás shromažďujeme údaje?

Údaje o Vás získáváme různými způsoby:

 • Můžete nám je poskytnout přímo (např. vyplněním formuláře, smlouvy nebo během telefonátu s námi).
 • Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat automaticky (např. nákupem na webových stránkách www.vermaktiv.cz.
 • Vaše údaje můžeme získat od třetích osob (např. veřejně přístupné informace na platformách sociálních médií jako je Facebook a Twitter).

V těchto zásadách označujeme všechny způsoby, kterými jste s námi v kontaktu. Zahrnujeme jak fyzická kontaktní místa (např. maloobchodní provozovny nebo různé akce), tak digitální kontaktní místa (např. webové stránky).

 

Vaše údaje můžeme získávat přímo od Vás především v případě, že:

 • se zapíšete do některé z našich členských databází (to můžete učinit např. osobně, prostřednictvím aplikace nebo online);
 • zakoupením našich produktů online, v maloobchodní či velkoobchodní provozovně;
 • nás kontaktujete telefonicky, emailem, na sociálních sítích, či webových stránkách ;
 • si u nás zakoupíte produkt;
 • se zaregistrujete k odběru tiskových zpráv, e-mailových novinek a upozornění nebo jiných marketingových oznámení;
 • navštívíte námi pořádanou akci;

Vaše údaje můžeme shromažďovat automaticky, obvykle pokud:

 • navštívíte prodejnu, kde se prodávají produkty Vermaktiv Stimul (např. shromažďováním Vašich osobních údajů při placení nebo prostřednictvím v prodejně instalovaných senzorů propojených s mobilní technologií );
 • navštívíte prodejní, či marketinkovou akci (např. prostřednictvím nákupů na takové akci nebo prostřednictvím tam instalovaných senzorů propojených s mobilní technologií );
 • s námi komunikujete (např. prostřednictvím platforem sociálních medií);
 • umístíte na platformy sociálních medií, která sledujeme, veřejné příspěvky (např. abychom porozuměli názorům veřejnosti nebo abychom odpověděli na vaše, či zveřejnili vaše

Údaje o Vás můžeme automaticky shromažďovat také za použití souborů cookies a dalších obdobných sledovacích technologií. Konkrétní používané soubory cookies a technologie získané dalších informací o souborech cookies (včetně Google analytics cookies) a dalších obdobných technologiích, včetně informace o tom, jak můžete používání souborů cookies přijmout nebo odmítnout.

 

V případech, kdy je to právem dovoleno, můžeme údaje o Vás získávat také od třetích osob. Sem mohou patřit například údaje sdílené mezi obchodními partnery, veřejně přístupné údaje z vašeho profilu (jako jsou Vaše preference a zájmy) na stránkách sociálních médií provozovaných třetími osobami (např. Facebook a Twitter) a údaje z marketingových seznamů získaných od třetích osob – marketingových agentur.

 

Údaje můžeme shromažďovat i v jiných souvislostech, o nichž se v daném okamžiku dozvíte.

 

Jaké údaje o Vás shromažďujeme?

Můžeme o Vás shromažďovat různé druhy údajů:

 • údaje nutné pro plnění Vašich objednávek;
 • údaje nutné k poskytování záručních služeb;
 • údaje, které nám poskytnete ve formulářích nebo průzkumech;
 • údaje o Vašich návštěvách na našich prodejních místech a akcích;
 • údaje, které nám poskytnete při telefonátech s call centry;
 • údaje o Vašich preferencích a zájmech;
 • údaje nutné k ověření Vašeho věku.

Údaje, které od Vás získáváme přímo, budou zjevné ze souvislostí, za nichž je poskytujete. Například:

 • pokud si od nás objednáte produkt, poskytujete nám své jméno, kontaktní údaje, údaje nutné k vyúčtování a názvy/označení produktů, které jste si vybrali, tak abychom Vaši objednávku mohli splnit;
 • pokud nám poskytnete informace o Vašich problematikách a zájmu ohledně jednotlivých produktů, můžeme Vám nabízet produkty a služby, které Vás zajímají;
 • pokud si s námi dohodnete schůzku (nebo s jinou osobou, která podporuje naše produkty nebo služby), můžeme od Vás získat údaje v rozsahu: jméno a kontaktní údaje;
 • můžeme od Vás získávat údaje, které nám umožňují ověřit si Váš věk, například prostřednictvím kopie Vašeho dokladu totožnosti nebo fotografie tváře.

Údaje, které shromažďujeme automaticky, se obecně týkají:

 • podrobností o Vašich návštěvách nebo telefonátech (např. čas a doba trvání);
 • stránky, které navštívíte, stránka, z níž jste přišli, stránka, na kterou odcházíte, vyhledávaná slova a slovní spojení nebo odkazy v rámci na které kliknete);
 • Vašeho zařízení (jako je například vaše IP adresa nebo unikátní identifikátor zařízení, data o poloze, podrobnosti o souborech cookies, které jsme případně na Vašem zařízení uložili).
 • Údaje, které získáváme od třetích osob, se obecně omezují na veřejně přístupné informace (jako jsou Vaše preference a zájmy), například z veřejných příspěvků na sociálních médiích.

Pro jaké účely a na jakém právním základě používáme Vaše osobní údaje?

 

V tomto oddílu popisujeme účely, pro které osobní údaje zpracováváme. Tyto Zásady jsou však globální povahy, proto pokud právní předpisy určité země některé činnosti popisované v těchto Zásadách omezují nebo zakazují, nebudeme pro tyto účely v dané zemi Vaše osobní údaje zpracovávat.

 

S přihlédnutím ke shora uvedenému zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:

 • plnění právních povinností, například ověřování Vašeho věku a statusu jako uživatele produktů
 • prodej našich produktů, včetně plnění Vašich objednávek a zpracování Vašich plateb
 • poskytování služeb souvisejících s prodejem, včetně vyřizování Vašich dotazů a žádostí, a poskytování záručních služeb
 • marketing našich produktů (v rozsahu povoleném zákonem), včetně správy věrnostních programů, vylepšování produktů, průzkumu trhu, vývoje marketingových strategií,správy marketingových kampaní a personalizace Vašich zkušeností na prodejnách a na prodejních akcích
 • pro nás nebo naše obchodní partnery, abychom Vás mohli informovat o potenciálních možnostech účasti na marketingu nebo propagaci produktů
 • na podporu výše uvedeného, včetně správy Vašich účtů, umožnění Vám užívání vzájemné korespondence, správy Vašich schůzek s námi, nebo s jinými osobami, které podporují naše produkty nebo služby (například ohledně nového produktu nebo poprodejního servisu), či řešení problémů
 • na obchodní analytiku a vylepšení produktů, prodejen a akcí, jakož i údajů, které my (nebo naši partneři) poskytujeme našim zákazníkům
 • na jiné účely, o nichž Vás budeme informovat, nebo které budou zřejmé z kontextu, a to v okamžiku prvního shromáždění údajů o Vás

Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti je některý z následujících důvodů:

 • plnění právní povinnosti, jíž jsme vázáni;
 • plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou;
 • oprávněný obchodní zájem, který není převážen Vaším zájmem na ochraně osobních údajů;
 • v případě, že není použitelný ani jeden z předcházejících dvou důvodů, pak na základě Vašeho souhlasu (který si od Vás před zpracováním osobních údajů vyžádáme).

Níže uvádíme účely zpracování Vašich osobních údajů, tomu odpovídající způsoby jejich shromažďování a právní podklad pro jejich zpracování:

Účel

Způsob shromažďování a právní důvod pro zpracování


Prodej našich produktů

• plnění Vašich objednávek (včetně zasílání dokladů)

• zpracování Vašich plateb

• poskytovánízáručních služeb

Tyto informace nám obvykle poskytujete přímo Vy (typicky

jméno, adresu, e-mail a platební informace ).

Tyto informace zpracováváme za účelem plnění našich smluvních závazků vůči Vám jakožto kupujícímu.


Poskytování služeb souvisejících s prodejem

• vyřizování Vašich dotazů a požadavků

• korespondence s Vámi

• obecná správa a řešení problémů

• správa věrnostních programů

Tyto informace nám obvykle poskytujete přímo Vy.

Zmíněné údaje zpracováváme na základě oprávněného

obchodního zájmu na poskytováníslužeb souvisejících

s prodejem naším zákazníkům, který není převážen Vašimi zájmy, právy a svobodami ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů.


Marketing našich produktů (v rozsahu povoleném zákonem)

• porozumění Vašim preferencím (např., které produkty nebo akce/události Vás mohou zajímat nebo mohou víc vyhovovat Vašim potřebám) a v rozsahu povoleném zákonem osobníprodej produktů

• správa věrnostních programů

• pozvání k účastina průzkumy

Toto bude obvykle kombinace informací, které nám poskytujete přímo (například Vaše jméno, kontaktní údaje a detaily o sociálních sítích), informací, které shromažďujeme automaticky a informací, které získáváme od třetích osob (v rozsahu povoleném zákonem) (jakými jsou například veřejné příspěvky na sociálních sítích).

Tyto informace používáme na základě našeho oprávněného

obchodního zájmu nabízet naše produkty.


• průzkum trhu

• vývoj marketingových strategii

• správa marketingových kampaní

• personalizace Vašich uživatelských zkušeností (například personalizace Vaší návštěvy přivítáním nebo nabídkou, o kterou

byste mohli mít zájem)

Personalizovat Vaše uživatelské zkušenosti, nad kterým

nepřevažují Vaše zájmy, práva a svobody ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů.


Marketing našich produktů (v rozsahu povoleném zákonem)

• poskytováníinformací ohledně partnerů, jejich reklamy, produktů a služeb, prodejen, akcí a regulaci výrobků, jakož i řízení shora uvedeného; a vývoj a zlepšování nástrojů k uskutečňovánítěchto účelů

Toto bude obvykle kombinace informací, které nám poskytujete přímo (například Vaše jméno, kontaktní údaje a detaily o sociálních sítích), informací, které shromažďujeme automaticky a informace, které získáváme od třetích osob (v rozsahu povoleném zákonem) (jakými jsou například veřejné příspěvky na sociálních sítích).

Tyto informace používáme na základě našeho oprávněného obchodního zájmu nabízet tyto věci, nad kterým nepřevažují Vaše zájmy, práva a svobody ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů.


Podpora všech výše uvedených účelů

• správa Vašich účtů

• povolení trvalého přihlášení v sekcích které jsou vyhrazeny pro oprávněné uživatele,

správa Vašich jazykových preferencí, Vaše

propojení s nákupním košíkem)

• vzájemná korespondence

• správa Vašich schůzek s námi, nebo s jinými osobami, které podporují naše produkty nebo služby (například ohledně nového produktu nebo servisu poprodejního servisu)

• zlepšování Vašich zkušeností

• správa a řešení problémů

Toto bude obvykle kombinace informací, které nám poskytujete přímo (například Vaše jméno a heslo (nebo jiné obdobné údaje)) a informací, které shromažďujeme automaticky (například informace o vašem zařízení a

soubory cookies a jiné podobné technologie sledování).

Tyto údaje zpracováváme v souladu s účelem, k němuž poskytujeme podporu. Například při správě Vašeho účtu za účelem poskytovánípodpory při nákupu, nebo poskytování poprodejního servisu, zpracováváme tyto údaje za účelem plnění smluvních povinnostívůči Vám jako kupujícímu; při správě Vašeho účtu za účelem předvedenínašich produktů podporujeme marketing a zpracováváme tyto údaje na základě našeho oprávněného obchodního zájmu nabízet naše produkty , nad kterým nepřevažují Vaše zájmy, práva a svobody ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů atd.


Obchodní analýzy a vylepšení

• poskytnutí informací o potenciálních příležitostech zapojení do propagace produktů z naší strany nebo ze strany našich partnerů

• pro účely obchodníanalytiky a vylepšení (produktů, prodejen, které prodávají produkty, akcí a informací, které my (nebo naši partneři) poskytujeme našim zákazníkům

Obvykle jde o kombinaci údajů, které nám poskytujete; údajů, které shromažďujeme automaticky; a (v případech právem dovolených) údajů, které získáváme od třetích osob.

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného obchodního zájmu na analýze a zlepšování výkonnostinašeho podnikání, našich produktů, prodejen a akcí a na možnosti nabídnout dalším osobámúčast na propagaci produktů, kterýžto zájem není převážen zájmy, právy a svobodami ve vztahu k ochraně osobních údajů.


V případech, kdy zpracování Vašich osobních údajů naší společností není podloženo některým z výše uvedených právních důvodů, vyžádáme si před zpracováním těchto údajů Váš souhlas (tyto případy budou zřejmé z kontextu).

 

V určitých případech můžeme Vaše údaje zpracovávat způsoby, které nejsou výše popsány.

V takových případech Vám poskytneme dodatečné informace o ochraně soukromí, kde bude předmětné zpracování vysvětleno. Všechny vydané dodatečné informace byste si měli přečíst spolu s těmito zásadami.

 

S kým sdílíme Vaše údaje a pro jaké účely?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet:

 • s obchodními partnery;
 • se třetími osobami, které partnerům nebo Vám poskytují produkty nebo služby;
 • s pečlivě vybranými obchodními partnery a reklamními agenturami partnerů (v oblastech, které souvisejí s našimi produkty nebo jsou v souladu s jejich stylem a image), aby Vás mohli kontaktovat s nabídkami, o kterých se domnívají, že by Vás mohly zajímat, v souladu s Vašimi preferencemi; a
 • s jinými třetími osobami v zákonem povolených nebo požadovaných případech.

Sdílení údajů s třetími osobami

 • Vaše údaje můžeme sdílet se třetími osobami, které poskytují partnerům nebo Vám produkty nebo služby (tj. např. poradci, poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé doručovatelských služeb, maloobchodníci, produktoví poradci (kouči), poskytovatelé informačních služeb a poskytovatelé služeb ověření věku).
 • Vaše údaje mohou být sdíleny s pečlivě vybranými obchodními partnery a reklamními agenturami partnerů (podle typu věcí, které si můžete spojovat s našimi produkty, například z důvodu podobného nebo komplementárního vzhledu, stylu nebo funkčnosti), aby Vás mohli kontaktovat s nabídkou produktů, služeb a reklamními sděleními, o nichž se domnívají, že by Vás mohly zajímat, v souladu s Vašimi
 • Vaše údaje můžeme sdílet i s dalšími třetími osobami v případech právem dovolených nebo vyžadovaných, například: s dozorovými orgány; ministerstvy; v rámci vyřizování žádostí donucovacích orgánů či jiných státních úřadů; pokud dojdeme k závěru, že zpřístupnění je nezbytné nebo žádoucí k zabránění vzniku fyzické újmy nebo finanční ztráty, či v souvislosti s vyšetřováním nezákonné činnosti nebo podezření na nezákonnou činnost; a v kontextu organizační

 

Předávání osobních údajů se společností Heureka.cz

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

 

Kam mohou být Vaše údaje zasílány?

Jako u všech nadnárodních organizací platí, že partneři sdílejí údaje po celém světě. Vaše osobní údaje tedy mohou být předávány globálně (pokud byly vaše údaje shromážděny v rámci Evropského hospodářského prostoru, znamená to, že mohou být předány i na území mimo EHP).

Při zpracování osobních údajů popsaném v těchto zásadách mohou být Vaše údaje předávány v rámci nebo i mimo zemi nebo oblast, kde byly shromážděny, a to i do zemí či na území, které nezajišťují srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů.

 

 • na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně (European Commission adequacy decision) ;
 • při dodržení odpovídajících záruk, například vzorových smluv EU (EU Model Contracts) , nebo
 • za podmínky, že bude předání nezbytné k plnění povinností ze smlouvy s Vámi uzavřené (či pro implementaci předsmluvních opatření přijatých na Vaši žádost) nebo pro uzavření či plnění smlouvy uzavřené ve Vašem zájmu mezi námi a třetí osobou, například ve vztahu k zajištění přepravních podmínek.

Ve všech případech budou v těchto zemích nebo na těchto územích aplikována odpovídající bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů, v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 

Jak Vaše údaje chráníme?

Zavádíme odpovídající technická a organizační opatření za účelem ochrany námi držených osobních údajů před neoprávněným zpřístupněním, užitím, změnou nebo zničením. Ve vhodných případech používáme šifrování a jiné technologie, které mohou přispět při ochraně Vámi poskytnutých osobních údajů. Rovněž vyžadujeme plnění přísných požadavků na ochranu osobních údajů a jejich zabezpečení od poskytovatelů služeb, s nimiž spolupracujeme.

 

Jak dlouho budeme Vaše údaje uchovávat?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které byly tyto údaje shromážděny. Poté budou dotčené údaje vymazány. Tato doba se bude lišit v závislosti na účelu, pro nějž byly údaje shromážděny. Za určitých okolností máte právo po nás požadovat výmaz svých osobních údajů. V určitých případech máme zákonnou povinnost Vaše osobní údaje uchovávat, například pro daňové a účetní účely.

 

Údaje obvykle uchováváme na základě kritérií popsaných v níže uvedené tabulce:

Druh

Vysvětlení/typická kritéria pro uchovávání


• marketing ve vztahu k Vám (včetně zasílání marketingových sdělení)

Většina informací ve Vašem marketingovém profilu je uchovávaná po dobu trvaní našeho marketingového vztahu. Některé prvky Vašeho marketingového profilu, jako například záznamy o naší spoluprácis Vámi, se však pro nás časem přirozeně stanou neaktuálními, takže je automaticky po uplynutí určité doby (obvykle po 3 letech) vymažeme, jak odpovídá účelu, pro který jsme je shromáždili.


• marketing ve vztahu k

Vám (včetně zasílání marketingových sdělení)

Tento scénář je stejný jako výše s tím rozdílem, že pokud s Vámi nejsme v kontaktu po delší dobu (typicky 2 roky), přestaneme Vám zasílat marketingová

sdělení a vymažeme i historii Vašich odpovědína tato sdělení.


(pokud už s námi nejste v kontaktu)

Tato situace může nastat například, pokud po tuto dobu ani jednou nekliknete na pozvánku na akci, vypovíte nám obchodnísmlouvu, nebo nekontaktujete zákaznický servis. Za takových okolností se domníváme, že si nepřejete dostávat sdělenítohoto typu.


• marketing ve vztahu k Vám (včetně zasílání marketingových sdělení) (pokud Vás není možné kontaktovat)

Pokud jste se zaregistrovali k odběru marketingových sdělení, ale údaje, které nám poskytujete jako kontaktní, nefungují, budeme Vaše údaje uchovávat obvykle pouze po dobu 6 měsíců, abychom Vám umožnili návrat a opravu těchto údajů.


• marketing ve vztahu k Vám (včetně zasílání marketingových sdělení) (v případě nedokončené registrace)

Pokud zahájíte registraci do databáze pro odběr marketingových sdělení, ale nedokončíte ji (například pokud nedokončíte proces ověření věku, nebo nepřijmete obchodnípodmínky), uchováme Vaše údaje pouze po dobu 6 měsíců, abychom Vám umožnili návrat a dokončení registrace.


• průzkum trhu

Pokud nejste zaregistrováni v naší databázi pro další účely (např. odběr marketingových sdělení, záruka, zákaznická péče) a my použijeme veřejně dostupné údaje o Vás, abychom měli lepší představu o trhu či Vašich preferencích, budeme Vaše údaje uchovávat po krátkou dobu za účelem realizace daného konkrétního průzkumu trhu.


• nákupy a záruka

Pokud si koupíte zboží, budeme údaje o tomto nákupu uchovávat tak dlouho, jak bude potřeba pro realizaci prodeje a splnění jakýchkoli zákonných povinností(například pro účely daňové a účetní evidence). Pokud se zaregistrujete i pro účely reklamace, budeme podrobné údaje, které se toho týkají, uchovávat po dobu potřebnou pro danou záruku.


• zákaznická péče

Pokud se obrátíte na oddělení zákaznického servisu, učiníme o tom záznam (včetně podrobných údajů týkajících se Vašeho dotazu a naší odpovědi) a tento záznam uchováme, dokud to bude pro účely našeho vztahu relevantní, například budete-li požadovat výměnu zařízení v záruce, nebo pokud budou Vaše dotazy z poslední doby relevantní. Dočasné záznamy (například automatické nahrávání telefonického hovoru, v němž nás požádáte, abychom Vás přesměrovali na maloobchodní prodejnu) mohou být relevantní pouze do té doby, dokud nebudou pořízeny záznamy trvalejší povahy, a budou uchovávány pouze dočasně.


• kontrolní stopa (logování) systému

Kontrolní stopa (logování) systému je obvykle uchovávána pouze po dobu

několika měsíců.


• obchodní analytika

Data obchodní analytiky jsou typicky shromažďována automaticky a anonymizována/agregována krátce poté.


Jaká máte práva a možnosti?

V souvislosti s Vašimi osobními údaji, které o Vás shromažďujeme, můžete mít některá nebo všechna z následujících práv:

 • právo požadovat po nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo požadovat po nás opravu, aktualizaci nebo výmaz Vašich osobních údajů;
 • právo požadovat po nás za určitých okolností omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo vznášet proti zpracování Vašich osobních údajů za určitých okolností námitky;
 • právo odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností;
 • za určitých okolností právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo zvolit si možnost odmítnutí (opt out) zpracování těchto údajů naší společností pro účely přímého marketingu; a
 • právo podat stížnost orgánu dozoru ve vaší zemi (pokud takový orgán existuje).

Nabízíme vám snadný způsob výkonu těchto práv, například pomocí možnosti „odhlásit“ nebo uvedením kontaktní adresy ve zprávách od nás.

Některé mobilní aplikace, které nabízíme, vám mohou rovněž zasílat tzv. push notifikace, například o nových produktech nebo službách. Zobrazování těchto zpráv můžete vypnout v nastavení svého telefonu nebo předmětné aplikace.

 

Vaše práva závisí na právních předpisech Vaší země. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, budete mít práva popsaná v níže uvedené tabulce. Pokud se nacházíte jinde, můžete se na nás obrátit (viz odstavec „na koho byste se měli obracet s dotazy“ na konci těchto Zásad) za účelem zjištění dalších podrobností.

byl přidán do košíku:
Přejít k pokladně